مرکز طراحی و مشاوره تبلیغات معرفت

Center of design and consulting of advertising

مرکز طراحی و مشاوره تبلیغات معرفت

Center of design and consulting of advertising

۲۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

//bayanbox.ir/view/8732156198653544981/24.jpg

//bayanbox.ir/view/6756526662683099500/29.jpg

//bayanbox.ir/view/6666097096912205671/9.jpg

//bayanbox.ir/view/2720258641356972047/7.jpg

//bayanbox.ir/view/3217283583762310180/8.jpg

//bayanbox.ir/view/6624071802517780232/31.jpg

//bayanbox.ir/view/7080705492698441402/6.jpg

//bayanbox.ir/view/6488693085499421472/28.jpg

//bayanbox.ir/view/3085862199749273906/3.jpg


طرح اولیه این لوگو از این مرکز نیست، اما به سفارش شرکت پیشبران کیفیت سامانه این طرح مجددا توسط این مرکز طراحی گردید.

//bayanbox.ir/view/1671307647416862951/30.jpg

//bayanbox.ir/view/3740793208338552161/5.jpg

//bayanbox.ir/view/7285975611887200370/14.jpg

//bayanbox.ir/view/2348856892113097431/12.jpg

//bayanbox.ir/view/3235309960993113369/27.jpg

//bayanbox.ir/view/8375920180321946432/13.jpg

//bayanbox.ir/view/5527475958693572613/15.jpg

//bayanbox.ir/view/367782368433218340/21.jpg

//bayanbox.ir/view/8875874875539036643/16.jpg

//bayanbox.ir/view/6972724771523386017/17.jpg

//bayanbox.ir/view/5947594946406037950/19.jpg

//bayanbox.ir/view/6834517664609159582/18.jpg

//bayanbox.ir/view/3529593328220544575/20.jpg//bayanbox.ir/view/5183075522069464367/4.jpg

//bayanbox.ir/view/5456054388084358603/22.jpg

//bayanbox.ir/view/839216411337663108/23.jpg

//bayanbox.ir/view/8934702274811631557/1.jpg

//bayanbox.ir/view/4217794479165974244/10.jpg

//bayanbox.ir/view/957669919205122804/26.jpg

//bayanbox.ir/view/3348088995150640654/11.jpg

//bayanbox.ir/view/3312237996916951825/2.jpg

//bayanbox.ir/view/2606834972576766265/Marefatgraph-Logo.gif